Ağız bakımı

Diş sağlığı

Ağız-diş hastalıklarından korunmak ve iyi bir diş ve ağız hijyeni için bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Bu her yemek sonrası dişlerin fırçalanması ve yıllık diş hekimine kontrole gitmekle başlar. İşte size yetişkinlerin neredeyse %100’ünü etkileyen aftlar veya diş çürükleri gibi diş ve ağzı ilgilendiren bu problemlerin iyileştirilmesine yönelik bazı tavsiyeler.

Doğal yol ile beyaz ve sağlıklı dişler için ipuçları

Çay, kahve, meyve suları….Birçok gıda maddesi dişlerde renklenmeye neden olabilirler, sarartabilir veya yıpratabilirler. Doğal yollarla sağlıklı ve daha beyaz dişlere sahip olunabilir.

Sağlık üzerine birçok etkisinin yanı sıra, limon daha beyaz dişlere sahip olmaya yardımcı bir dosttur. İçerdiği sitrik asit sayesinde diş taşına karşı mücadelede etkilidir, yani dişlerin sararmasına neden olan diş plağının inceltilmesine katkıda bulunur.

Limonu nasıl kullanabiliriz?

dişlerinizi özenle taze sıkılmış az miktarda limon suyu ile fırçalayın ve bol su ile çalkalayın. Dikkat: bu işlemi en çok haftada bir kez tekrarlayın, çünkü limon asidi tartar ve plağı temizlediği gibi diş minelerinin aşınmasına da neden olabilir. Aynı anlamda, asitli kahve, soda gibi veya rafine şeker esaslı besinler veya aspartam gibi yiyecekler tüketmemeye gayret edin.

Diş fırçalama, doğru yöntem dişlerin etkili ve nazik bir şekilde fırçalanması, hem çürük oluşmasına hem de diş etlerinin sağlığının korunmasına yardımcı olarak, dişlerin olabilecek en uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.

Neden iyi fırçalama?

Dişlerine düzenli bakması için tavsiyelerde bulunulanlar sadece yetişkinler değildirler. Bilim insanları, diş hekimleri, tıp hekimleri de bu konu ile bağlantılıdırlar. Kötü ağız-diş hijyeni sonrasında çürükler, kötü ağız kokusu veya gingivitis (dişeti hastalığı) gibi riskler görülebilir.

Diş Fırçalamanın Doğru Zamanı?

Diş fırçalama her yemek sonrası dişler üzerine yerleşen diş plağının ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu plak, bakterilerden, tükürük proteinlerinden, şeker ve asitlerden oluşan yapışkan ince bir tabakadır. Her ne kadar tükürük gıda maddelerinin çoğunun uzaklaştırılmasını sağlasa da, dişler üzerinde bir miktar kalır. Eğer bu plak düzenli olarak uzaklaştırılmazsa, kalınlaşarak diş taşına dönüşür. Bu durumda çok daha sert bir yapıya dönüşerek diş hekiminin müdahalesine gereksinim olur. Genel olarak yılda bir diş hekimi kontrolü ve taş temizliği önerilir.

Diş Plağı ve Diş Taşı

Diş plağı ve diş taşı çürük oluşumunu tetikler: dişler fırçalanmaz ise, dişler üzerinde bulunan şeker ve asitler uzaklaştırılamazlar ve zaman içinde çürük oluşumuna neden olurlar. çürük sıcak ve soğuk hassasiyetine neden olur ve diş pulpasına ulaşabilir. Bazen ateş ve apse ile beraber görülebilir. Bu nedenle diş fırçalamak bir tercih değil, gerekliliktir.

Dahası, bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile, kalp hastalıkları ile diş temizliği arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Yapılan bu çalışmaya göre, ağız ve diş bakımına daha az önem veren hastalarda, dişlerini düzenli fırçalayanlara oranla kardiyovasküler hastalıkların görülme riskinin %70 daha fazladır.

Doğal yol İle beyaz ve sağlıklı di̇şler İçin İpuçları

Çay, kahve, meyve suları…. Bi̇rçok gıda maddesi̇ di̇şlerde renklenmeye neden olabi̇li̇rler, sarartabi̇li̇r veya yıprata bi̇li̇rler. Doğal yollarla sağlıklı ve daha beyaz di̇şlere sahi̇p olunabi̇li̇r.

Sağlık üzeri̇ne bi̇rçok etki̇si̇ni̇n yani sıra, li̇mon daha beyaz di̇şlere sahi̇p olmaya yardımcı bi̇r dosttur. İçerdiği si̇tri̇k asi̇t sayesi̇nde di̇ş taşına karşı mücadelede etkilidir, yani̇ di̇şleri̇n sararmasına neden olan di̇ş plağının incelti̇lmesi̇ne katkıda bulunur.

Di̇şleri̇ni̇zi̇ özenle taze sıkılmış az mi̇ktarda li̇mon suyu İle fırçalayın ve bol su İle çalkalayın.

Di̇kkat: bu İşlemi̇ en çok haftada bi̇r kez tekrarlayın, çünkü li̇mon asi̇di̇ tartar ve plağı temizlediği gi̇bi̇ di̇ş minelerinin aşınmasına da neden olabi̇li̇r. Ayni anlamda, asi̇tli̇ kahve, soda gi̇bi̇ veya rafi̇ne şeker esaslı besi̇nler veya aspartam gi̇bi̇ yi̇yecekler tüketmemeye gayret edi̇n.

Di̇şleri̇n etki̇li̇ ve nazi̇k bi̇r şeki̇lde fırçalanması, hem çürük oluşmasına hem de diş etlerinin sağlığının korunmasına yardımcı olarak, di̇şleri̇n olabi̇lecek en uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.

Di̇şleri̇ne düzenli̇ bakması İçin tavsi̇yelerde bulunulanlar sadece yeti̇şki̇nler değildirler. Bi̇li̇m İnsanları, diş hekimleri, tip heki̇mleri̇ de bu konu İle bağlantılıdırlar. Kötü ağız-di̇ş hi̇jyeni̇ sonrasında çürükler, kötü ağız kokusu veya gi̇ngi̇vi̇ti̇s (di̇ş eti̇ hastalığı) gi̇bi̇ ri̇skler görülebi̇li̇r. Di̇ş fırçalama her yemek sonrası di̇şler üzeri̇ne yerleşen di̇ş plağının ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu plak, bakteri̇lerden, tükürük protei̇nleri̇nden, şeker ve asi̇tlerden oluşan yapışkan İnce bi̇r tabakadır. Her ne kadar tükürük gıda maddeleri̇ni̇n çoğunun uzaklaştırılmasını sağlasa da, di̇şler üzeri̇nde bi̇r mi̇ktar kalır. Eğer bu plak düzenli̇ olarak uzaklaştırılmazsa, kalınlaşarak di̇ş taşına dönüşür. Bu durumda çok daha sert bi̇r yapıya dönüşerek diş hekiminin müdahalesi̇ne gereksi̇ni̇m olur. Genel olarak yılda bi̇r diş hekimi kontrolü ve taş temizliği öneri̇li̇r. Di̇ş plağı ve di̇ş taşı çürük oluşumunu teti̇kler: di̇şler fırçalanmaz İse, di̇şler üzeri̇nde bulunan şeker ve asi̇tler uzaklaştırılamazlar ve zaman İçinde çürük oluşumuna neden olurlar. Çürük sıcak ve soğuk hassasi̇yeti̇ne neden olur ve di̇ş pulpasına ulaşabi̇li̇r. Bazen ateş ve apse İle beraber görülebi̇li̇r. Bu nedenle di̇ş fırçalamak bi̇r terci̇h değil, gerekli̇li̇kti̇r. Dahası, bi̇li̇m İnsanları yaptıkları çalışmalar İle, kalp hastalıkları İle di̇ş temizliği arasında bi̇r İli̇şki̇ olduğunu ortaya koymuşlardır. Yapılan bu çalışmaya göre, ağız ve di̇ş bakımına daha az önem veren hastalarda, di̇şleri̇ni̇ düzenli̇ fırçalayanlara oranla kardi̇yovasküler hastalıkların görülme ri̇ski̇ni̇n %70 daha fazladır.